Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Centralna harmonizacijska jedinica (CHJ)  ima status upravne organizacije koja je u sklopu Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine.
CHJ je ovlaštena za razvoj, rukovođenje i koordinaciju interne revizije i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine saglasno članovima 24. i 25. Zakona o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine i članu 33f. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, uz koordinaciju s entitetskim centralnim harmonizacijskim jedinicama i saradnju putem Koordinacionog odbora centralnih jedinica za harmonizcaiju (KO CJH) s tijelima Evropske komisije, vezano za prioritetne oblasti pravne stečevine (acquis) Zajednice u oblastima interne finansijske kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine, naročito, izradom i provođenjem odgovarajućih propisa u skladu sa međunarodnim standardima kontrole i interne revizije, te metodologijama i najboljom praksom EU iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru, a odgovorna je za:

1) pripremu prijedloga za izmjene Zakona o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine, nakon usaglašavanja u Koordinacionom odboru CJH;
2) pripremu i provođenje programa obuke i certifikacije internih revizora institucija Bosne i Hercegovine, nakon usaglašavanja programa obuke u Koordinacionom odboru CJH;

3) usvajanje i primjenu standarda za internu reviziju u institucijama Bosne i Hercegovine i kodeksa profesionalne etike za interne revizore, nakon usaglašavanja u Koordinacionom odboru CJH;

4) usvajanje i primjenu radne metodologije interne revizije, nakon usaglašavanja u Koordinacionom odboru CJH;

5) usvajanje i implementaciju strategije razvoja interne revizije u javnom sektoru nakon usaglašavanja u Koordinacionom odboru CJH;

6) davanje saglasnosti na pravilnike o sistematizaciji organizacija koje uspostavljaju jedinice interne revizije u dijelu koji se odnosi na internu reviziju;

7) koordinaciju rada jedinica interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine i uspostavljanje veza s državnim i međunarodnim institucijama u oblasti interne revizije;

8) davanje saglasnosti na izbor rukovodioca jedinice za internu reviziju i na uspostavljanje odbora za internu reviziju;

9) saradnju s Uredom za reviziju institucija Bosne i Hercegovine s ciljem ostvarivanja učinkovite i djelotvorne interne i eksterne revizije;

10) nadzor nad implementacijom svih primjenjivih regulativa za internu reviziju od jedinica za internu reviziju;

11) rješavanje neslaganja u mišljenjima, po zahtjevu i potrebi, između rukovodioca interne revizije i rukovodioca organizacije;

12) definisanje kriterija za uspostavljanje jedinica interne revizije u skladu sa Zakonom o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine;

13) definisanje kriterija za zapošljavanje izvršilaca u jedinicama za internu reviziju i donošenje pravilnika o zapošljavanju internih revizora;

14) definisanje vremenskog okvira eksterne kontrole kvaliteta i izbora osoba ili nezavisne organizacije za eksternu kontrolu kvaliteta;

15) davanje saglasnosti za uspostavljanje odbora za reviziju u skladu sa članom 22. Zakona o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine;

16)  pripremu i ažuriranje strateških dokumenata i smjernica iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u skladu s međunarodno prihvaćenim standardima, standardima interne kontrole, praksama i propisima u Evropskoj uniji;
17)  pripremu zakona i podzakonskih akata iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine;
18)  definiranje sadržaja programa obuke i koordinaciju programa obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine;
19)  procjenu sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine;
20) vršenje analiza i predlaganje operativnih rješenja kojima se unapređuje finansijsko upravljanje i kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine;
21)  propisivanje forme godišnjeg izvještaja, postupaka i rokova izvještavanja o finansijskom upravljanju i kontroli  u institucijama Bosne i Hercegovine;
22) praćenje primjene propisa iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole na osnovu godišnjih izvještaja o finansijskom upravljanju i kontroli koje institucije Bosne i Hercegovine dostavljaju Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora BiH;
23)  izradu konsolidiranog godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine;
24) učešće u radu Koordinacionog odbora centralnih jedinica za harmonizaciju u skladu s odredbama Zakona o finansiranju institucija BiH  i Zakona o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine;
Unutrašnja organizacija CHJ utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji koji odobrava Vijeće ministara BiH na prijedlog ministra finansija i trezora.

Unutrašnju organizaciju čine organizacione jedinice od kojih je obavezno jedna organizaciona jedinica zadužena za uspostavljanje i razvoj sistema interne revizije, a druga za uspostavljanje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine.


Radom Centralne harmonizacijske jedinice (CHJ) rukovodi direktor.


Direktor CHJ:  Vladimir Stanimirović

Zamjenik  direktora CHJ: Nedim Čustović