30.10.2011

prilog 15 - Spisak pitanja za provjeru kvaliteta revizorskog izvještaja

30.10.2011

prilog 16 - Obrazac OB-7 - PLAN AKTIVNOSTI/PREGLED PREPORUKA

30.10.2011

prilog 17 - Obrazac OB-8 - PREGLED REVIZIJE

30.10.2011

prilog 18 - STRUKTURA I SADRŽAJ TEKUĆEG REVIZORSKOG DOSJEA - TRD

30.10.2011

prilog 19 - STRUKTURA I SADRŽAJ STALNOG REVIZORSKOG DOSJEA - SRD

30.10.2011

prilog 20 - SPISAK OBRAZACA

30.10.2010

O D L U K U o usvajanju Kodeksa profesionalne etike za interne revizore u institucijama BiH, Povelje interne revizije u institucijama BiH, Priručnika za internu reviziju sa standardima interne revizije u institucijama BiH

30.12.2009

Strategija za provođenje javne interne finansijske kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine (PIFC) (usvojena na 110. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 30.12.2009. godine