30.10.2011

prilog 5 - Obrazac OB-2 - IZJAVA O NEZAVISNOSTI

30.10.2011

prilog 6 - Obrazac OB-3 - PLAN POJEDINAČNE REVIZIJE

30.10.2011

prilog 7 - Obrazac OB-3A - PROGRAM POJEDINAČNE REVIZIJE

30.10.2011

prilog 8 - Obrazac OB-3B - UVODNA IZJAVA

30.10.2011

prilog 9 - Primjer vertikalnog grafikona – dijagram toka

30.10.2011

prilog 10 - Primjer horizontalnog grafikona

30.10.2011

prilog 11 - Simboli za izradu dijagrama toka

30.10.2011

prilog 12 - Obrazac OB-4 - PREGLED KONTROLA

30.10.2011

prilog 13 - Obrazac OB-5 - TESTIRANJE KONTROLA

30.10.2011

prilog 14 - Obrazac OB-6 - REVIZORSKI NALAZI I PREPORUKE